ДЖА̀НКА

ДЖА̀НКА ж. 1. Овощно дърво, вид слива с жълти, червени или синкавочервени топчести плодове. Prunus myrobalana. В градината,.., извисяваха клони черницата и джанката. Ив. Хаджийски, БДНН II, 26. — Там, в усойното дъно, беше израсла дива клонеста джанка. П. Спасов, ГЛЗЗ, 71. В пищни премени ще ни посрещнат цъфналите джанки. Н. Митрева, ВРС, 11.

2. Плодът на това дърво. Момчето приседна под самото дръвце край пътя, отрупано с дребни жълти джанки... Цв. Ангелов, ЧД, 159. В тенджерката къкреше постна чорбица, подкиселена с джанки. А. Гуляшки, МТС, 12.

— От тур. can-eriği. — Други (диал.) форми: джа̀нга, джѝнка, джѐнка.

Списък на думите по буква