ДЖАНФЀЗЕН

ДЖАНФЀЗЕН, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Остар. Който е направен от джанфез. И как

беше пременена! Синя джанфезена рокля, елече от ален атлаз. Й. Йовков, СЛ, 6.

— Други (диал.) форми: джамфѐзен, джомфѐзен.

Списък на думите по буква