ДЖЕБ

ДЖЕБ, джѐбът, джѐба, мн. джѐбове, след числ. джѐба, м. Остар. Джоб. Викентий пипнешком намери окачената антерия, бръкна в джеба, извади ключа и се вмъкна тичешком в отвореното килерче. Ив. Вазов, Съч. XXIII, 57. Вълко извади шишето от джеба на шинела, приближи го до устата си. Ем. Станев, ПЕГ, 69. С привично движение опипах възела на вратовръзката, портмонето в задния джеб, копчетата на сакото и решително отворих вратата. Др. Асенов, СВ, 20. Той туря писмото във вътрешния джеб на палтото си, като рядка скъпоценност, и тръгва с него из селото. Ив. Карановски, Разк. I, 110-111. Друг селянин, с ръце в джебовете на потурите си, стоеше прав малко по-напред. Й. Йовков, ЖС, 202.

В джеба ми е. Остар. За изразяване на пълна увереност, че ще притежавам или ще

имам пълна власт над някого или нещо. — Господин Венчев... само кажи: ей сега ще утепам, когото искаш.. — Кибаров е винаги в джеба ми. Но да чукнем гръцкия консул, това наричам аз добра работа. Д. Талев, ГЧ, 38. Цяла есен я [нивата] пазариха с Христо Самоковлията,.., докато най-после стиснаха ръце, направиха договора и надвечер я поляха с малко сливовица. — Свършено е, жено, — рече пийналият и развеселен Нане,.. В джеба ни е вече. Кр. Григоров, Н, 40. Джеб парасъ̀ (харчлък). Простонар. Пари за дребни разноски, главно за лични нужди; джобни пари. От джеба си, плащам (давам). Разг. От собствените си пари (плащам). В същия ден тръгна комисията.. Нейсе, след пет дена дотътраха един готвач и една кола закуски:.. Купували синковците, нали не е от джеба им. Ал. Константинов, Съч. I, 118. Отивам / отида в джебовете на някого. Разг. За нещо, обикн. пари — нося материална облага някому, облагодетелствам материално някого; обогатявам. От станцията излязохме на една площад, на която е издигнат градският дом,.., разкошно здание, за постройка на което са потрошени сума милиони долара, от които значителна част са отишли,.., в джебовете на градското началство. Ал. Константинов, БПр, 1893, кн. 5, 60. Тия [лъжците] непрестайно искали тънка коприна и злато за плата; всичко това отивало в джебовете им, а тия все стояли при празните станове от сутрин до вечер и се престрували, че тъкат. Нар. прик., Христом. ВВ I, 36. Слагам / сложа в джеба си някого. Разг. Превъзхождам някого по способности, знания, култура или по постижения. — Докато си яхам такъв кон охранен, като теб ездачи с дръгливи кобили в джеба си слагам! Ран Босилек, ВП, 127. Топли ми са джебовете. Разг. Богат съм, имам много пари. "Добро се гледа момчето, казва. И сербез е. Трябва да му са топли джебовете." Т. Влайков, Съч. II, 17.

Списък на думите по буква