ДЖЀБЕЛ

ДЖЀБЕЛ, мн. няма, м. Вид тютюн от сорта басма. Все тая зима чичо ѝ постла стаите си с дъски, купи си кревати, гардероб,.. — Всичко това ми донесе тютюнът! — обичаше да казва той. Кериме си отиваше в къщи и дълго се заглеждаше в ситните жълти листа на джебела. Н. Каралиева, Н, 148. И как е цъфнал по лъчките рано / зеленият и ситният джебел, / на равни редове като по тел, / и първата беритба е прибрана! Ламар, СГ, 101.

— От собств.

Списък на думите по буква