ДИАЛЕКТОЛО̀ГИЯ

ДИАЛЕКТОЛО̀ГИЯ ж. 1. Само ед. Езикозн. Дял от езикознанието, който изучава диалектите на един език. Диалектологията е един от най-важните източници за изучаване историята на един език, тъй като в диалектите често се запазват явления, които не се срещат в литературния език или не са отразени в старите писмени паметници. Историческата диалектология изучава диалектите в тяхното историческо развитие на основата на езика на писмените паметници и ретроспективното разглеждане на съвременните диалектни данни. // Тази наука като учебен предмет във висшите училища. Лекции по диалектология.

2. Разг. Учебник по този предмет. Имам две диалектологии: едната — по-старо издание, а другата — последното, най-новото.

Списък на думите по буква