ДИАФО̀Н

ДИАФО̀Н м. Мор. Апарат за произвеждане и предаване в мъгливо време на силни звукови сигнали чрез морски фар.

— От гр. διά 'през' + φωυή 'глас, звук'. — От Ал. Милев и др., Речник на чуждите думи в българския език, 1970.

Списък на думите по буква