ДИАХРО̀НИЯ

ДИАХРО̀НИЯ, мн. няма, ж. Езикозн. 1. Съвкупност от методи в езикознанието, насочени към изучаване на езиковите факти в техния исторически развой.

2. Историческа последователност в развоя на историческите явления. Противоп. синхрония.

— От гр. διά 'през' + χρόυος 'време'.

Списък на думите по буква