ДИВЕРГЀНЦИЯ

ДИВЕРГЀНЦИЯ ж. 1.Спец. Отдалечаване на дадена подсистема (в биологията, метеорологията, езикознанието и др.) от установена изходна система.

2. Езикозн. Процес, при който позиционните варианти на една фонема се развиват в различни фонеми. Фонемите s и z в английски език са възникнали чрез дивергенция.

3. Електр. Граничната стойност от електрическо поле, което се излъчва от затворена повърхност, когато обхванатият от нея обем става безкрайно малък.

— От лат. divergentia.

Списък на думите по буква