ДИЕТЀТИКА

ДИЕТЀТИКА мн. няма, ж. Мед. Наука за храненето на болните, която изучава и обосновава принципите на хранене при различни заболявания; диетология. Към статийките по природните науки може да се отнесат и няколко дребни бележки по хигиената и диететиката. Ив. Шишманов, СбНУ ХI, 726. Катедра по гастроентерология и диететика. Специалист по диететика.

— От лат. diaetetica.

Списък на думите по буква