ДИЛАТОМЀТРИЯ

ДИЛАТОМЀТРИЯ, мн. няма, ж. Физ. 1. Раздел от физиката, който изучава зависимостта на промените в обема на телата от въздействието на външните условия.

2. Начин на изследване на веществата въз основа на промените в обема им при нагряване и охлаждане (Ал. Милев и др., РЧД).

— От лат. dilato 'разширявам' + гр. μετρέω 'меря'.

Списък на думите по буква