ДИЛБЀРКА

ДИЛБЀРКА ж. Диал. Красавица, хубавица. Каленфирко дилберко, / ти, червена ябълко, / .. / дал ми каленфир не носиш / пак на каленфир биеш. Нар. пес., СбНУ ХХХIХ, 17.

— От тур. dilber ’красив; красавица’.

Списък на думите по буква