ДИМОРФЍЗЪМ

ДИМОРФЍЗЪМ, ‑змът, ‑зма, мн. няма, м. 1. Биол. Бот. Наличие на две форми от един и същ вид, при които съществуват морфологични и физиологични разлики между отделните животински индивиди или между отделните органи на един растителен индивид. При някои растения ние наблюдаваме явлението, наречено сезонен диморфизъм. Това са едногодишни растения, които образуват сезонни форми. Н. Виходцевски, НЕР, 41. Полов диморфизъм през размножителния период се наблюдава и при опашатите земноводни. Така например през пролетта мъжките тритони имат големи гребени на опашката и гърба си и израстъци от плавателна ципа между пръстите на задните крака. Л. Христов, З, 119.

2. Минер. Кристализация на вещества с един и същ химически състав в две различни кристални форми.

— От ди‑ + гр. μορφή 'форма'.

Списък на думите по буква