ДИНА̀МИКА

ДИНА̀МИКА, мн. няма, ж. 1. Мех. Дял от механиката, който изучава движението на телата в зависимост от действащите върху тях сили. Ако бихме дали такъв един

[първоначален] тласък на тяло, което се намира в междузвездно пространство, .., тялото би се движило така, както ни учат принципите на динамиката: праволинейно, равномерно и вечно. Г. Томалевски, АН, 287-288. Галилей бил основател на рационалната динамика, т.е. на учението за движението на телата под действието на сили. Ив. Въжарова, ИН (превод), 117.

2. Книж. Движение, развитие, изменение на нещата, явленията, процесите в действителността; динамизъм, динамичност. През епохата, когато Нютон бил увлечен от идеята за етера, използувана от него за обясняване на цялата динамика на природата, той я прилагал и за обясняване на физико-химическите процеси. Ив. Въжарова, ИН (превод), 163. Вследствие действието на потайните закони на вътрешната земна динамика, в основите си Витоша има едно разположение почти успоредно на софийския дял на Стара планина. П. Делирадев, В, 21. Светът на минералите и скалите се намира в постоянно движение и развитие — той има своя особена динамика, която намира външен израз в измененията на земната кора. Геол. IХ, кл, 135. Решителен прелом в схващанията за структурата и динамиката на Черно море правят хидрохимичните изследвания на Чигирин и Данилченко върху лимитните соли в черноморската вода. Пр, 1953, кн. 1, 37.

3. Книж. Усилен ход в развитието на нещо; динамизъм, динамичност. Той обичаше суровия индустриален пейзаж, където клокочеше енергия и димяха комини .. Въздухът щипеше гърлото, трептеше нажежен от електричество, динамика и движение. Б. Йосифова, БЧМ, 86. Динамика на растежа.

4. Книж. Действие, наситено с голямо напрежение; динамизъм, динамичност. Много напрегнато и при голяма динамика преминаха срещите в свободната борба. РД, 1960, бр. 18, 4. В мътните здрачини на ранното разсъмване пристигат препълнени влакове, автобуси, камиони. Умореният от панаирната динамика град спи най-сладкия си сън. НК, 1958, бр. 39, 1. Македонски обича София, обича улиците и къщите, .., динамиката на градското съществуване. ВН, 1962, бр. 3278, 4.

5. Муз. Степенуване на силата на тоновете при изпълнение на музикалните произведения. До виртуозност е овладяна звуковата динамика; най-ниското пианисимо никога не се губи, а се носи в залата. ВН, 1961, бр. 3019, 1. Изпълнението им [на възрожденските песни] е скромно, но нелишено от вътрешна динамика с умело подчертаване на баладично-героичния им характер. НА, 1958, бр. 3196, 3. Оркестърът от народни инструменти показва непрестанен възход. Звучността му става все по-благородна, а динамиката — все по-разнообразна. НК, 1958, бр. 45, 3.

6. Литер. Динамизъм (в 3 знач.). В сложната динамика на драмата е потребно единно действие, централна линия на драматическата борба, единен устрем. Н. Лилиев, Т, 1954, кн. 3, 5. Свободният стих наистина дава широки възможности на поета, позволява му да отсени ритмически всяка фраза, .., да постигне една нова динамика на стиха. М. Наумович, ЛФ, 1969, бр. 51, 1-2.

— От гр. δυναμικός 'силен' през рус. динамика или нем. Dynamik.

Списък на думите по буква