ДИНАМОМЀТРИЯ

ДИНАМОМЀТРИЯ, мн. няма, ж. 1Техн. Техника за измерване на силите и измененията им с помощта на различни уреди и методи.

2. Мед. Способност на мускула при съкращаване да преодолява съпротивата на тежестта.

— От динамо + гр. μετρέω.

Списък на думите по буква