ДИНОТЀРИУМ

ДИНОТЀРИУМ м. Палеонт. Динотерий. През неогена широко развитие достигнали хоботните бозайници — например мастодонът и динотериумът. Ст. Бошев и др., ГГ, 133.

Списък на думите по буква