ДИСЕРТА̀НТКА

ДИСЕРТА̀НТКА ж. Жена, която подготвя или защитава дисертация. В най-скоро време предстои защитата на дисертантката от Секцията по история на книжовния език.

Списък на думите по буква