ДИСЕРТА̀ЦИЯ

ДИСЕРТА̀ЦИЯ ж. Научен труд, публично защитен от автора пред специализиран орган или научен институт за получаване на научна степен 'доктор по' или 'доктор на науките'. По десет-дванадесет часа на денонощието той прекарваше във фабриката, а през останалото време, когато не спеше, се затваряше в стаята си и работеше над ня‑

каква дисертация из теория на механиката. Ем. Манов, ДСР, 251. През 1958 година защитих дисертация и станах кандидат на техническите науки.

— От лат. dissertatio 'разсъждение, изследване'.

Списък на думите по буква