ДИСПОЗЍЦИЯ

ДИСПОЗЍЦИЯ1 ж. 1. Книж. Начин, по който нещо е разположено, разпределено; разположение. От прегледа на всички преки и косвени причини на адаптационните смущения личи и следва .. да се подчертае една тяхна важна свойственост: експозицията има много по-голямо значение от диспозицията. Пр, 1954, кн. 1, 31.

2. Воен. План за разположение на войскови части или на военни кораби на рейд или по време на бой. Диспозицията на щурма е направена при предположението, че кабелът няма да бъде прекъснат и че немците ще използуват минното си поле. П. Славински, ПЩ, 422. Найден завари Бендерев в една колиба да се съветва със събраните селяни и да чертае плана на движението, като определяше командирите и техните задачи .. Бендерев погледна изумено княжеския пратеник, после диспозицията, която бе започнал да чертае. В. Геновска, СГ, 375-376. Всичкото това движение е толкова съобразно с военната наука, щото Генералният щаб не е нито мислил за друга евентуална диспозиция. Ал. Константинов, Съч. I, 87.

— От лат. dispositio.

ДИСПОЗЍЦИЯ

ДИСПОЗЍЦИЯ2, мн. няма, ж. Юрид. Част от законова норма, съдържаща условията, предпоставките, които трябва да съществуват, за да бъде тя приложена.

— От лат. dispositio.

Списък на думите по буква