ДИХОТО̀МИЯ

ДИХОТО̀МИЯ, мн. няма, ж. 1. Лог. Деление, разделяне обема на дадено родово понятие на две противоречиви видови понятия, от които едното представя отричане признаците на другото.

2. Бот. Особен тип разклоняване на растенията, характеризиращо се с разделянето на старата ос на две нови, които са приблизително еднакви.

— От гр. δίχα 'на две' + τομ\ 'разделяне'.

Списък на думите по буква