ДНЀВНИК

ДНЀВНИК, мн. ‑ци, след числ. ‑ка, м. 1. Записки, в които едно лице отразява по дни събития и преживявания от личен или обществен характер. Седнала на ниския си миндер до прозореца, с папката на коляното, тя пишеше своя дневник, собствено страданията си след разорението на Сопот през Руско-турската война. Ив. Вазов, ВМ, 16. Дневник той [Левски] започва да води по-късно, а от това време е оцеляло само едно негово писмо, и то от 6 септември 1869 г. Ив. Унджиев, ВЛ, 118. В един груб железничарски тефтер с черни линии и черни графи Пеньо си води дневник. Ив. Бурин, НП, 38.

2. Тетрадка, в която се правят тези записки. По едно време Снежа скочи, отиде до библиотеката. В една дебела медицинска книга на баща си тя криеше своя дневник. В него тя написа уверено: "В училище ме огорчават, защото ми завиждат." Л. Галина, Л, 23.

3. Книга, в която се дава информация за работа, дейност, събития и под., извършени или станали през изминалия ден. Като се върнах в лесничейството, разлистих дневниците по залесяването, но освен бележките за процента на изсъхналите фиданки повече нищо не открих. Н. Хайтов, ПП, 31. И наедно с атрибутите на отряда — знамето, фанфара, барабана, заедно с дневниците и албумите, предадоха им и метеорологическата площадка. П. Проданов, С, 119. Смените имат дневник. Там майсторът записва как е протекла работата през деня. ЛФ, 1958, бр. 2, 1.

4. Училищна книга, в която през всеки учебен ден се вписват отсъствията, зададените уроци, успехът и бележките за поведението

на учениците. Госпожица Маринова действително има канцеларска работа. Тя не е нанесла още бележките ни в дневниците. К. Калчев, ПИЖ, 140. Аз влязох в стаичката и почнах да подреждам дневника, да вписвам материала, който бях предавал през деня. Кр. Григоров, Р, 84.

5. Литер. Вид мемоарна литература, в която събитията се разказват обикн. от името на главния герой и се излагат във форма на ежедневни или периодични негови записки. Много често дневникът се използва от писателите, за да се разкрие най-интимната същност на героя.

6. Литер. Мемоарно литературно произведение, което съдържа ежедневни или периодични записки на даден писател за събития, в които е участвал или е преживял. Скоро четох "Три години" от В. Инбер. Това е дневник на писателката за отбраната на Ленинград. △ "Записки от мъртвия дом" от Достоевски е дневник, в който писателят рисува ужаса от царската каторга.

Входящ дневник. Канц. Специална книга в учреждение, в която се вписват получени писма и заявления. Наведен над голям входящ дневник, той записа името на Кукушкин. М. Марчевски, П, 119. Изходящ дневник. Канц. Специална книга в учреждение, в която се вписват изпратените писма. — Ами, я покажете, редовно ли сте водили входящите и изходящите дневници! Ив. Карановски, Разк. I, 80.

Списък на думите по буква