ДОБРОЖЕЛА̀ТЕЛСТВУВАНЕ

ДОБРОЖЕЛА̀ТЕЛСТВУВАНЕ, мн. няма, ср. Рядко. Отгл. същ. от доброжелателствувам; доброжелателстване.

Списък на думите по буква