ДОВЀРИЕ

ДОВЀРИЕ, мн. няма, ср. 1. Убеденост, увереност в честността, искреността, добрите намерения на някого; вяра. Двамата бяха живели в обич и доверие. Елин Пелин, Съч. III, 13. Благодаря ви, приятели, за доверието, което имахте към мене, и за любовта, която показахте към моето поробено отечество. Хр. Ботев, Съч. 1929, 410. Апостолът подчертава своето доверие към А. Кънчев, като му възлага касиерството през цялото време на тяхната съвместна обиколка. Ив. Унджиев, ВЛ, 236. — Ти излезе по-смел, отколкото съм предполагала. И това някак си ме сближи с тебе и ми възвърна доверието към хората... К. Калчев, ДНГ, 79. Стрезов: Бих искал да знам какво трябва да бъде моето отношение към прекия ми началник капитан Деянов? Генералът: По моя заповед от него временно е снето всякакво доверие, докато се изясни окончателно участието му в тази история. В. Нешков, П, 28. Игнатиева ме извика настрана в коридора и ме запита малко тихо дали познавам този тип Топлийски, който не ѝ вдъхвал никакво доверие. К. Калчев, СР, 64.

2. Убеденост, увереност в способностите и възможностите на някого, в добрите качества, надеждността на нещо; вяра. Чувствуваме голяма радост и някакво преувеличено доверие към онези, които са пред нас в окопите. Й. Йовков, Разк. II, 157. Верен изразител на основните стремежи на поробения народ, Апостолът също така хранеше безгранично доверие в неговите сили и възможности. Ив. Унджиев, ВЛ, 356. Не му [майстор Кочо] обясняваше вече надълго и нашироко най-прости неща,.., а му казваше с

доверие: — На̀ това, за тепсийка. Д. Талев, ЖС, 90. Населението отначало не погледна с голямо доверие на американските лози. Хр. Даалиев, ТИА, 10.

Вот на (остар. за) доверие (съкр. доверие). Полит. Одобрение на действията на правителство или на негов представител, изразено чрез гласуване. Общинските и областните партийни ръководства — .. си самогласуваха .. вот на доверие. Диал., 1990, бр. 7, 3. "С това,.., ще дадем още един вот за доверие на г-да Стамболова и Каравелова.." С. Радев, ССБ II, 459. "Сложихме край на правителствената криза, но пред нас стоят трудни задачи" — заяви министър-председателят .. само няколко часа след като правителството му получи доверие в парламента. РД, 1977, бр. 222, 6. Кредит на доверие. Нов. Полит. Доверие на избирателите в определена политическа сила или политик, за които те гласуват с очакване то да бъде оправдано, когато избраниците им поемат управлението на страната. Когато дойдохме на власт, получихме от избирателите си огромен кредит на доверие. 168 часа, 2000, бр. 40, 2. И двамата полски премиери са стартирали с еднакво висок кредит на доверие. ОВ, 1990, бр. 13487, 4.На доверие. 1. Без специално доказване, без проучване. На регулатора се "казва" какво трябва да върши. Тъй като този "машинен език" е доста особен, приемете на доверие, че съществува начин хората да разговарят с машините. К, 1963, кн. 9, 22. Камен намери батальона, който лагеруваше в хижата под Мургаш. Приеха го на доверие — идеше с парола. В. Андреев, ПР, 125. 2. В съчет. с вземам, давам, купувам и под. Без да плащам, без да ми се плаща веднага (вземам, давам, купувам); на вяра, на кредит. — Кой ви каза, че ще купувам от Вас на доверие! Всичко плащам в брой и в жълтици. К. Петканов, ЗлЗ, 203. — На доверие ти ги [гвоздеите] дадох, а ти не ми ги плати. В. Попов, Избр. пр, 30.

Списък на думите по буква