ДОВЕЧЀРВАНЕ

ДОВЕЧЀРВАНЕ ср. Отгл. същ. от довечервам си.

Списък на думите по буква