ДОВНА̀СЯМ

ДОВНА̀СЯМ, ‑яш, несв.; довнеса̀, ‑ѐш, мин. св. довнѐсох, прич. мин. св. деят. довнѐсъл, ‑сла, ‑сло, мн. довнѐсли, св., прех. 1. Внасям и това, което е останало да се внесе, внасям докрай. Довнесете въглищата, че ще вали.

2. Внасям още, внасям допълнително. В случай че стойността на внесения.. инвентар не покрива инвентарната вноска, кооперативът довнася разликата в пари. РД, 1950, бр. 127, 3. Парите в общата каса не стигат, налага се да довнесем още по пет лева. довнасям се, довнеса се страд.

Списък на думите по буква