ДО̀ГОВОР

ДО̀ГОВОР м. 1. Формално, писмено или устно, споразумение по определен въпрос между две или повече лица, учреждения или държави, с което се определят взаимните им права и задължения, условията на техните взаимоотношения; спогодба. Вероломният епирски деспот Теодор Комнин нападнал неочаквано българските земи, като нарушил съществуващия между Византия и България мирен договор, подписан в 1224 г. Ст. Михайлов, ЕБС, 262. — Наемът ще плащам на всяко второ число .. С това устният договор между двамата беше сключен. Н. Каралиева, Н, 112. Бяха сключили сякаш мълчалив договор да не се докосват до темата, която,.., можеше да ги раздели. Ем. Манов, ДСР, 474-475. България има действащ договор с "Газпром" за доставка и транзит на газ. Мон., 2006, бр. 2572 [еа]. Имам договор с клуба [футболен[, но сме се разбрали при какви условия мога да напусна. 7 дни спорт, 2004, бр. 3617 [еа]. Търговски договор. Договор за ненападение. Договор за всеобщо и пълно разоръжаване.

2. Писмен документ с такова споразумение. За да убие времето с нещо полезно, Костов седна пред бюрото си, запали лампата и отвори папката с последните договори, сключени от "Никотиана". Д. Димов, Т, 196. При него непрекъснато се точеха за справки всевъзможни търговци, доставчици, посредници и предприемачи. Търсеха

приемателни протоколи,.., обгербваха и дообгербваха договори. Д. Калфов, Избр. разк., 229-30. На 3 март 1878 в градчето Сан Стефано упълномощени представители на руския император и на турския султан подписват документ, който слугите на Петербург и Москва наричат мирен договор от Сан Стефано, докато в действителност документът се нарича Предварителни условия за мир. Дем., 2002, бр. 51 [еа]. Берлинският договор биде подписан на 1-и юлий 1878. Преди да бъде официално обнародван, преди даже да е бил съобщен на европейските кабинети, неговият текст се появи в "Таймс". Мак., 1999, бр. 3 [еа].

3. Обикн. мн. Остар. Книж. Преговори. В това време между Шишмана и неговите боляри произходиле тайни договори. Л. Каравелов, Съч. V, 95. Мъчно може да са чака още много време до започнуване формални договори за мир. НБ, 1876, бр. 25, 98.

Брачен договор. Юрид. Писмено съглашение между бъдещи или настоящи съпрузи, което урежда имуществени отношения по време и при прекратяване на брака. Брачният договор между съпрузите да не е окончателен и да може да се променя, настояват юристи. Сега, 1999, бр. 131 [еа]. Граждански договор. Юрид. Договореност между субекти при условията на Закона за задълженията и договорите, и извън основанията, посочени в Кодекса на труда. Два часа след като лекарите от болница "Света Екатерина" разпространиха декларация, известният кардиохирург бе назначен отново. Но само по граждански договор. Мон., 2005, бр. 2429 [еа]. Над 1 милион българи не внасят социални осигуровки. Това са работещи .. по граждански договор и наети без договори. Дем., 2002, бр. 138 [еа] Трудов договор. Юрид. Догвореност между субекти на основанията, посочени в Кодекса на труда. Що е туй професионален преводач? Човек, който работи като такъв на постоянен трудов договор? Нима трудовият договор го прави по-добър от мен? Дори да е така, конкурсите са точно за това. ЛФор., 2001, бр. 1 [еа]. Чиновниците няма да са нито на трудов, нито на граждански договор, а ще работят по специални служебни правоотношения, които се въвеждат за първи път у нас. Сега, 1999, бр. 138 [еа]

Списък на думите по буква