ДОЗИМЀТРИЯ

ДОЗИМЀТРИЯ, мн. няма, ж. Спец. 1. Дял от приложната физика, свързан с изучаването на физическите величини, характеризиращи действието на йонизиращите излъчвания, както и с методите и уредите за измерване на тези величини.

2. Измерване, определяне величината на йонизиращите излъчвания.

Списък на думите по буква