ЀБЕН

ЀБЕН м. Остар. Абанос; ебенос.

— От гр. Vβενος през фр. ébène. — От Ал. Милев и др., Речник на чуждите думи в българския език, 1970.

Списък на думите по буква