ЕВГЀНИКА

ЕВГЀНИКА, мн. няма, ж. Учение за наследственото здраве на човека и пътищата за подобряване на неговите наследствени свойства, за възможните методи на активно влияние върху еволюцията на човечеството с цел да се усъвършенства неговата природа.

— От гр. εа̀γενής 'който е от добър род'.

Списък на думите по буква