ЕВОЛЮ̀ЦИЯ

ЕВОЛЮ̀ЦИЯ ж. 1. Само ед. Филос. Постепенно историческо развитие на природата и обществото, което води до изменение на предшестващото състояние в рамките на дадено качество.

2. Само ед. Процес на изменение, на развитие на нещо или някого, постепенно преминаване от едно състояние в друго. Бих описал тихата, постепенна, но неудържима еволюция на българския дух към всестранен напредък. Ив. Вазов, ПЮ, 35. Интересно е да се проследи еволюцията в езика и изобщо в изразните средства на Цани Гинчев от първите му опити до Ганчо Косерката. Г. Константинов, ПР, 128. С изучаване поведението на човекоподобните маймуни се обясняват някои сложни въпроси, свързани с еволюцията на висшата нервна дейност у животните и човека. Г. Марков, ЧМ, 35. // Бавно, постепенно развитие на обществото, без революционни скокове и сътресения. Но ние не видим никъде Ботев да проповядва светлина, знание, като могъществени фактори в човешкото освобождение от злото. Той не вярва в еволюцията. Ив. Вазов, Съч. ХIII, 87. // Стесн. В биологията — цялостно развитие, включително и качествените изменения на организмите. Циолковски допуска продължение на биологичната еволюция чак до същества, неописуемо чудновати, "етерни хора". И. Спасова, ЧК (превод), 170. Главната тенденция на еволюцията не е да се усложнява устройството на организмите, а да се приспособяват те към условията на околната среда. ВН, 1960, бр. 2669, 4.

3. Прен. Положителна промяна, смяна, развой. Не е трудно да бъде проследена от Караджич нататък еволюцията на схващането за кърджалийството. В. Мутафчиева, КВ, 8.

4. Обикн. мн. Остар. Книж. Различни видове движения, обикн. в кръг, със завъртане, обръщане и под. Те шибаха с ожесточение,.., дървената коническа топка, която правеше шеметно бързи въртения и уморителни еволюции по равната земя. Ив. Вазов, Съч. ХХVI, 52. После танцът приемаше безброй още фигури и еволюции под гръмогласната команда на елегантния дирижер. Ив. Вазов, Съч. ХI, 198. Г. Сантос Дюмон направи днес при прекрасно време третия си излет със своя управляем балон. Еволюциите му над морето траяха 90 минути и бяха увенчани с пълен успех. Бълг., 1902, бр. 455, 4.

Еволюция на организмите (видовете). Биол. Процес на развитие на растенията и животните, протичащ с последователни, постепенни и скокообразни изменения. — Ако вземем предвид еволюцията на видовете — .., — ще останем с впечатлението, че тя върви от по-простото към по-сложното, от амебата към човека със съвършеното устройство на неговия мозък. П. Вежинов, НБК, 221.

— От лат. evolutio 'развой' през фр. évolution или рус. эволю̀ция.

Списък на думите по буква