ЕГЮ̀ПТИН

ЕГЮ̀ПТИН, мн. егюпти, м. Диал. Циганин; егюпец, гюпец.

— От гр. Αrγύπτιος. — От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1897. — Друга форма: гю̀птин.

Списък на думите по буква