ЕДИНА̀ДЕСЕТ

ЕДИНА̀ДЕСЕТ, (съкр.) едина̀йсет ‑ттѐ, и (диал.) ‑ття̀х, и (съкр. разг.) едина̀йсе, числ. бройно. 1. Число, което се състои от десет и една единица. а) Самост. и нечленувано. За означаване на абстрактно количество от толкова единици. Пет и шест е равно на единадесет. △ Единайсет е нечетно число. б) В съчет. със същ. За означаване на количеството от толкова конкретни единици. — Ние имаме четири деца. Най-голямото е на осем години, а най-малкото — на единадесет месеца. Св. Минков, ДА, 42. — Ние — .. — носим само единайсет лева. О. Василев, УП, 30. — Щоо? И да ми не плати ли? Единайсе хилядарки наброи като поп. Г. Караславов, СИ, 108. След единайсе деня баба Минковица умря. Т. Влайков, Съч. II, 40. Самост. или в съчет. с часа̀. Момент от денонощието, до който са изминали такова количество часове, смятани от полунощ или от средата на деня. — Утре в единадесет часа преди пладне ще се извърши откриването на един нов паметник. А. Каралийчев, НЗ, 64. Матеев изпадаше в ужас, като си помислеше, че жена му може да стане едва към единадесет. Д. Калфов, Избр. разк., 346. — Рано е още, не бързайте! — Единадесет е. Сигурно ще ме чакат болни. Ив. Карановски, Разк. I, 66. Часът удари последователно девет, десет, единайсет. М. Грубешлиева, ПП, 128. в) Разг. В съчет. с числ. десет, десетина, дванадесет: десет-единадесет, десетина-единадесет, единадесет-дванадесет. Приблизително такова количество, такъв брой, какъвто се означава от числителните в съответните съчетания. Не бяхме се срещали от десетина-единадесет години. △ Дай ми единайсет-дванайсет лева.

2. Като същ., ср. Писменият белег на това число, цифрата 11 (ХI). По негово настояване на същото масто написах едно римско единайсет. В съчет. със същ. номер. Протокол номер единадесет. единадесетте, единайсетте. Разг. За възраст — единадесет години. Навършвам единадесетте. Минавам единайсетте.

— Други (остар. и диал.) форми: едина̀есет, едина̀есе.

ЕДИНА̀ДЕСЕТ

ЕДИНА̀ДЕСЕТ-, (съкр.) едина̀йсет- и (съкр. разг.) едина̀йсе-. Първа съставна част на сложни прилагателни със значение: който се състои от единадесет еднакви части, който съдържа единадесет еднородни единици, напр.: единадесетгодишен, единадесететажен, единадесетчасов и др.

Списък на думите по буква