ЕДЍНЕН

ЕДЍНЕН, ‑нна, ‑нно, мн. ‑нни, прил. 1. Който е общ, еднакъв за всички. Ние трябва да създадем обща, единна платформа!.. Ние трябва да обявим стачката под лозунгите за хляб, за политически права и за амнистия на другарите, които гният в затворите. Д. Димов, Т, 235. В народния театър за пръв път се обръща внимание на правилното произношение на думите, въвежда се единен говор. М. Кремен, РЯ, 144. За единното облекло на офицерите и отделно на войниците султанският двор трябваше да получи хубаво гладко сукно от Англия и Испания. Д. Яръмов, БП, 178. Единна държавна политика. Единни цели. Единни цени.

2. Който представлява едно цяло, който не се състои от отделни или противоречиви части; цялостен. Но ние знаем, че литературата,.., не е единен поток — тя е сложен противоречив процес. Г. Цанев, СИБЛ, 327. Светът, както винаги, беше единен и неделим — и в големите си, и в малките си измерения. Ем. Манов, БГ, 253.

3. Който е тясно свързан в едно, който е обединен, сплотен; задружен. — Работата е там, уважаеми, че тъй ние ще имаме не разпокъсаните сили на отделните малки държавици, а единните сили на цял балкански блок срещу един единствен — .. поробител! Ст. Дичев, ЗС II, 305. Спомена за някаква си недоизкарана, а отчетена продукция, за това, че Щерьо демагогствувал, като казвал, че колективът е единен и добър. Д. Кисьов, Щ, 310.

4. Само мн. Които са на едно мнение, които са с еднакви разбирания. Според Ив. Драсов обаче,.., Апостолът положил основите на Ловешкия комитет на 3 август 1869 г.,.. Двамата мемоаристи [Драсов и Иванов] са единни по отношение на годината, но се различават по въпроса за месеца. Ив. Унджиев, ВЛ, 124-125. Импресионистите не били обаче единни в своите художествени търсения и след като уредили общо осем изложби .., групата постепенно се разпаднала. Хр. Ковачевски, СК, 67.

7. Като същ. единна(та) ж. Разг. Единна <обществено-политическа> огранизация. — Нашата единна брои петдесет и три деца .. трябва за всичко да мислим, лошото е прилепчиво. Б. Болгар, Б, 311. Заплаши го с единната организация. Й. Попов, ИЖП, 16.

Единен работнически фронт. Остар. Полит. Обединение на работническите организации в национален и международен мащаб (20-те – 40-те год. на ХХ в.) за борба против фашизма и войната, за икономически и политически права. Единен фронт. Остар. Полит. Обединение на политически организации с различна програма и характер за някаква конкретна борба, цел. Единна <обществено-политическа> организация. У нас в периода 1944-1989 г. — масова обществено-политическа организация на Отечествения фронт с подразделения във всяко населено място и в отделните квартали на градовете, задължителна за всички безпартийни (нечленове на БКП), за да ги обхваща за идеологическо комунистическо възпитание и политпросвета. Единно средно политехническо училище. У нас в периода 1944-1989 г. — вид общообразователно училище със задължителен курс на обучение от първия до последния клас, което осъществява цялостна учебна програма, съчетаваща общото образование със специална подготовка. При единното средно политехническо училище учениците завършват гимназия като изучават общообразователни предмети и успоредно с това придобиват практически умения в различни области на бита (шивачество, бродиране, електротехника, шлосерство и под.).

Списък на думите по буква