ЕДИНЍЦА

ЕДИНЍЦА1 ж. 1. Числото 1, най-малкото от естествените числа; едно. Най-малкото естествено число е едно или единица. Аритм. V кл, 1965, 72. — Пак ще е нещо за неговия [на директора] хлапак. Не му върви латинският и толкова. Сигурно ще иска да му повиша бележката с една единица.. А възможно е и за тебе нещо да ми говори. М. Грубешлиева, ПИУ, 23. Вероятността да попадне на шапката, в която има само една банкнота, е 1/2, а вероятността да изтегли от нея 10-доларова банкнота, е единица. Матем., 1965, кн. 6, 42.

2. Цифрата 1. В света на цифрите / най-трудно проумях / какво е/ единицата. / Две... / Три.../ Това е сбор от единици. / Но

какво е/ самотното начало на безкрая, / което дава смисъл на числата? Н. Николов, ДСР, 77. Тъй нулите следват подир единица, / за да образуват голямо число. П. П. Славейков, Събр. съч. V, 88. — В такъв случай първата цифра на сумата е единица. Матем., 1966, кн. 2, 24.

3. Прен. Разг. Предмет, обикн. обществено превозно средство (трамвай, тролейбус, автобус) с номер едно. — Най-добре ще е да вземем трамвая .. След минута взеха единицата и поеха към "Граф Игнатиев". Г. Райчев, ЗК, 18. Тя дори си представи, че заминава заедно с тях.. Слиза от влака на Централната гара, качва се на единицата и в същия миг забравя всичко: и строежа, и хората там, и спътниците си. Т. Монов, СН, 183.

4. Обикн. мн. Мат. Първият ред (от дясно на ляво) на целите многозначни числа, включващ числата от 1 до 9, напр. 1 в 201, 7 в 17 и под.

5. Най-ниската оценка за знания или поведение в училище, давана обикн. при преписване или подсказване; лош. — Ако бях учител, бих ви наслагал единици! — закани се на ума си Петърчо. Хр. Смирненски, Съч. III, 61. Рядко пише [учителят] някому четворка. Три, две, едно — тройка, двойка, единица. Чудомир, Избр. пр, 201. Сарафов нямаше ни глас, ни фигура,.. За този глас всяка изпитна комисия в света би му отсъдила не слаб, а единица. Ст. Грудев, АБ, 164. — А защо ти си получил единица? Преписвал ли си? П. Славински, МСК, 80.

6. Величина, основна мярка, приета за измерване на еднородни с нея величини. Основа на метричната мерна система е метърът — единицата за дължина. Физ. VI кл, 1965, 7. Средното разстояние между Слънцето и Земята е прието за единица в астрономията и се нарича астрономическа единица. Вселена 69, 74. Скоростта при равномерното движение се измерва с пътя, изминат за единица време. Физ. VII кл, 1965, 5. За мерене на сухи дребни вещества,.., като единица мярка са употребявали "новата крина". Л. Петров и др., БНК, 117. Сто килограма силаж от царевица, приготвен по този начин,.., съдържа 26 кръмни единици. ВН, 1961, бр. 3045, 2. Левът е основна парична единица в НРБ. △ Единицата за сила на тока е ампер. Единица мярка за работа. Единица обем.

7. Отделна, относително самостоятелна част или елемент в рамките на цялото. Основните единици на материята и електричеството са едни и същи, именно електрони и протони. Хим. V кл, 1950, 60. При животните се откриват прилики и общи белези, което дава възможност на науката систематика да ги групира на по-големи и по-малки групи — систематични единици: вид, род, семейство, разред, клас и тип. Зоол., VII кл, 1965, 148. Ритмическата единица може да се състои и само от една ударена сричка. Христом. VIII, 1965, 229. Бургаският държавен архив заяви неотдавна, че не е готов да даде справки на стопаните. Причината: няма сграда за съхраняване на няколко милиона архивни единици. 168 часа, 1991, бр. 19, 5. Думата е основна единица на езика.△ Единиците от втория ред на многозначните числа се наричат десетици, единиците от третия ред — стотици и т. н.

8. Със съгл. опред. Отделна част от обществото или от по-голям колектив, която представлява нещо завършено, относително самостоятелно в социално, стопанско, производствено или друго отношение. Основната икономическа единица у траките била патриархалното семейство. Ист. X и XI кл, 1965, 8. Всяка административна околия съставя една избирателна единица. Ал. Константинов, Съч. I, 52. — Ние сме доста добре обучени, войната е калила хората. Разчитайте, че сме здрава военна единица. Д. Добревски, БКН, 159. — Скорчев, имаме ли свободен щат за асистент?.. — Имаме две свободни щатни единици, другарю Урумов. П. Вежинов, НБК, 170.

9. Отделна личност, индивид. — Ще дойде ден, когато ние ще водим хиляди, но сега трябва да държим сметка за единиците. Г. Караславов, ОХ I, 317. С "облекченията", които се правят на селските маси, може да се помогне само на отделни единици от тях да се закрепят. Г. Георгиев, Избр. пр, 238. Ние не можем да умрем. Само единицата подлежи на смърт. Бл. Димитрова, Бав, 308. // Книж. Човек, който има някаква стойност, някакво значение. Противоп. нула. Кавела беше обичният поет на читатели от средна ръка,.. И дълги години тая "средня ръка" гонеше единиците от тяхното място. П. П. Славейков, Събр. съч. IV, 210. Стотици философи, учени, мъченици — / сред нули неизбройни велики единици. Д. Полянов, Избр. ст, 12-13. // Само мн. Малко на брой хора; малцина. Но кой ти слуша моралистите? Те са единици. Народът в Буенос,.., тръпне от възторг само при думата карнавал. Б. Шивачев, ПЮА, 83. Груева: — А какво искаш да бъдеш? Акула? Джаров: — Нещо, което да държи в зависимост другите. Да променя хода на събитията, политиката на държавите, човешката история.. Само единици са годни за такава съдба. К. Кюлюмов, ПШ, 46. Младите кавалери в салона бяха единици. Х. Русев, ПС, 104.

10. Остар. и диал. Карта за игра с един знак в средата; ас, асо, бирлик. — Аз пък рекох да не е с цар — видя ми се корона, — каза Хаджи Смион, като взе дама с единица и ги смеси набързо с другите си книги. Ив. Вазов, Съч. VIII, 36.

Дробна единица. Мат. Всяка една от равните части, на които е разделено дадено ця‑

ло. Числото над чертата показва броя на дробните единици, които съдържа дробта, и се нарича числител. Аритм. V кл, 1965, 70. Методическа единица. Учебен материал, предвиден за преподаване и усвояване в продължение на един учебен час. Фразеологична единица. Езикозн. Самостоятелна езикова единица от два или повече елемента (думи), която е с единно, цялостно значение, възникнало от семантичното преобразуване на нейните компоненти; фразеологизъм.

ЕДИНЍЦА

ЕДИНЍЦА2 ж. Диал. Единствена, едничка дъщеря на родителите си; единачка. Пенка, дедовата Мирчова единица, таман залива босиляка у градината. М. Георгиев, Избр. разк., 133. — Сладка моя дъщерке, ангеле мой, единице моя! Майка ти непрестанно пролива горки сълзи с баща ти и моли ся Богу за душата ти. П. Тодоров, МГ (превод), 68.

Списък на думите по буква