ЕДЍНСТВО

ЕДЍНСТВО, мн. няма, ср. 1. Общност, еднаквост в разбирания, цели, действия или качества и под.; единност. Тия две писма говорят твърде красноречиво не само за пълното единство в разбиранията на Апостола и организацията, но и за стила на неговата работа. Ив. Унджиев, ВЛ, 212. Показателят на пречупването зависи както от

средата, в която навлиза светлината, така и от средата, от която идва.. Поради това, за да има единство, показателите на пречупването на всички вещества се определят по отношение на празното пространство. Физ. X кл, 1951, 128. На първо място — да се установи единство във възпитателните методи на семейството и училището, като се подходи индивидуално. ОФ, 1958, бр. 4244, 2. Поради исторически причини днешният .. език още не е постигнал пълно единство, в произношението му в различните области съществуват значителни различия. ЛФ, 1958, бр. 40, 4. // Сплотеност, задружност, неделимост на лица като резултат от такава общност; единност. Навсякъде из по-главните градове ся отвориха читалища, основаха ся женски дружества, от които всяко едно според силите си и средствата, с които разполага, не малко спомагат за народното единство. СбДЧ, 223. Морално-политическо единство.

2. Тясна връзка, близост, сходство по редица белези. Пламенното единство между заселените на Балканския полуостров славяни и русите може да се проследи както в названията на някои .. племена, тъй и в названията на градове, села и местности. Ист. X и XI кл, 19. // Качество на нещо, чиито части, компоненти са тясно, хармонично свързани помежду си и образуват една цялост. Стилното единство на Майсторовото творчество през шишковския период подчертава стилното единство на човека-творец. Е. Каранфилов, Б III, 91. Той е твърде плодовит, но тая плодовитост не е огряна от слънцето на някакво единство. Никаква идея не обединява неговите песни. П. П. Славейков, Събр. съч. VI (1), 39. Тези два процеса олицетворяват единството на живота върху земятя, пълното сътрудничество между растения и животни. Хим. VII кл, 1950, 128. Сяка мисъл, която не пояснява главната и не е пряко свързана с нея, разваля единството на съдържанието. Т. Шишков, ТС, 119. Колкото и да са великолепни паметниците на египетската архитектура, те немат вътрешно единство: отделните части са пристроени една до друга или даже построени една в друга. Н. Михайловски и др., ОИ (превод), 26.

3. Тясна взаимна връзка, взаимозависимост и взаимообусловеност. Законът за единство между форма и съдържание предполага, че всяка нова поезия има и нова форма. Г. Цанев, СИБЛ, 47. И тук при дирене единството между литературния текст и илюстративния материал Илия Бешков отново говори, че основното в изкуството е човешкият характер. Е. Каранфилов, Б III, 104. Във физиката се говори за четиримерен свят. С това се изразява единството на пространството и времето. ОКомун. XI кл, 28. Той [Гьоте] е написал драмата по законите на гръцката драматургия — спазил е единството за място и време на действието. ЛФ, 1957, бр. 40, 4. Единство на теорията и практиката. Единство между природата и човека.

Списък на думите по буква