ЕДНОЗЀМКА

ЕДНОЗЀМКА ж. Остар. Жена, която е родена в една и съща земя, страна с други.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1897.

Списък на думите по буква