ЕДРОЗЕМЕВЛАДЀЛЕЦ

ЕДРОЗЕМЕВЛАДЀЛЕЦ, мн. ‑лци, м. Книж. Лице, което притежава големи площи обработваема земя.

Списък на думите по буква