ЀДЪР

ЀДЪР, ‑дра, ‑дро, мн. ‑дри, прил. 1. Който превишава средните, обикновените размери на нещо; голям. Противоп. дребен. Тъкмо върху Обрадовата къща, върху чистото, измито като че ли с босилкова вода небе, грееше денницата, едра и светла като малко слънце. Ст. Загорчинов, ДП, 77-78. Като си почина, тя развърза бохчата, извади три едри червени ябълки и ми ги подаде. С. Кралевски, ВО, 33. За няколко минути цял куп цветя бяха натрупани — едри, кичести божури, примесени с иглика. СбХ, 82. Очите му беха овлажнеле и по едната му страна неусетно се отърколи едра капка. Т. Влайков, Съч. II, 88. С едри, нетърпеливи крачки той забърза към първия етаж. Д. Димов, ОД, 27. Апетитна е още Невена, четирийсет и шест годишната, с напуканите си от кравефермата ръце и едри, стегнати гърди. В. Пламенов, ПА, 41. По-далеч в гората, по за едри дърва. Послов., П. Р. Славейков, БП II, 55. Едри длани. Едри пръсти. Едри кости. // За човек или животно — който е висок на ръст и с по-широки, по-дебели кости. Противоп. дребен. Високият, едър селянин се закашля, хвана коня за юздите и го поведе. Й. Йовков, ВАХ, 116. Всякога, когато си спомня за детинството,.. в паметта ми изпъква и едрата, кокалеста снага на Белчо — нашия стар вол. Елин Пелин, Съч. II, 27. Едро куче се насочи като стрела към каруцата.. и избухна в гневен лай. К. Петканов, МЗК, 7.

2. За нещо, съставено от отделни части, които са с размери над средните, над обичайните за дадения вид. Противоп. ситен, дребен. Челото му, оросено с едър пот, беше прорязано с дълбока бразда. Т. Влайков, Съч III, 10. Нечувана буря се зададе един ден и едра градушка изби нивите на десет села. Й. Йовков, Ж 1945, 231. Веднъж над божий свят рукнал едър дъжд и град: изпочукал класовете. А. Разцветников, ОНН, 36. Влезе чичото и погледна през прозореца: валеше едър, пухкав сняг. М. Грубешлиева, ПИУ, 27. Трещят файтоните по едрий калдаръм/ и най-сънливите събужда гръм. К. Христов, ЧБ, 68. Едър пясък. Едри снежинки.

3. За глътка — с който се поема течност повече от обичайното количество; голям. Противоп. малък. Фири отпи едра глътка от ракията и заразправя как "аропланите" ударили ломското пристанище, френския паметник. Г. Алексиев, РН, 17. Адвокатът първо сдъвка добре мръвката .. , пи от церовското една едра глътка и .. се избърса със снежнобялата си кърпичка. Д. Бегунов, ЧОД, 29.

4. За лице — който притежава големи имущества и е с материални възможности над средните за социалната категория, към която принадлежи. Противоп. дребен. Нерядко през IХ и Х век някои едри феодали били по-силни от краля и обръщали оръжието си срещу него. Ист. VI кл, 19. — Научаваме се, че нашият политически приятел, г-н Никола Масларски, едър земевладелец, е венчал дъщеря си .. с младия и многообещаващ ветеринарен лекар, г-н д-р Христо Кондов. Й. Йовков, М, 121. На два пъти Киро ходи до Пловдив. Смяташе да иде и до София, та хем да се срещне с някои едри

търговци, хем да се види и с някои от земеделските водачи. Г. Караславов, ОХ I, 340. — Банки, чифлици — моля ти се!... Да, има наистина и едри собственици! Но повечето са други — средна ръка хора! О. Василев, Л, 46. Макар Славян Дойков да будеше у тях [министрите] смях със своето просташко перчене, но богатството му и главно сдружението му със Замфир Петров, един от най-едрите индустриалци в страната, им вдъхваха уважение. Д. Ангелов, ЖС, 107. Чорбаджиите са .. не само представители на търговско-лихварския капитал и притежатели на имоти, но и всевъзможни предприемачи, едри скотовъдци. Ив. Унджиев, ВЛ, 17.

5. Обикн. за предприятие, стопанство — който е от голям мащаб по отношение на оръдия на труда, работна ръка и продукция. Противоп. дребен, малък. Едри промишлени предприятия. Едри колективни стопанства.

6. За пари, сума — който е с по-голяма стойност. Противоп. дребен. Отидоха си времената, когато стотинките бяха достатъчни за човешките нужди.. Само едри пари — за театър, концерт, само изложбите — с по-малко. Р, 1927, бр. 258, 3. После се заредиха мъже, жени, момичета — Бенко и Манило едва смогваха да им подават по една ябълка и да прибират парите. А тия, които даваха по-едри монети, не чакаха дори да си получат остатъка... Ал. Бабек, МЕ, 240. Керанов не само че не намалил личните доходи, но ги и увеличил и пак съумял да трупа едри сметки в неделимите фондове. Д. Вълев, Ж, 113. Той измъкна две пачки с едри банкноти и ги пръсна пред краката на момичето. Д. Кисьов, Щ, 184. След смъртта му независимо от всички едри суми, които той раздава в последните години от живота си, намират у него около 8000 дуката. Хр. Ковачевски, СК, 28.

7. Прен. Който е значителен, важен, съществен. Противоп. малък, незначителен, дребен. Няколко едри имена сред едно безименно множество ратници за свободата на шест милиона роби — ето кое дава определена физиономия на българската история през цялата трета четвъртина от едвам изтеклото столетие. П. К. Яворов, Съч. III, 237. Понеже тази забележителна личност ще играе важна роля в разказа ми, то аз ще изобразя по-едрите ѝ черти. Ив. Вазов, Съч. VII, 9. — Твоят дълг е да си вършиш работата. А колко тя струва, други ще преценяват. При нас няма едри и дребни неща, казах ти го вече. Б. Райнов, ДВ, 221. Доволен съм. Фактите са едри, значими, а и разработката е на ниво. Тарас, ТМ, 88.

Едра буржоазия. Иконом. Икономически господстващата класа в дадено общество, която владее или контролира преобладаващата част от промишления, банковия и търговския капитал. — Едрата буржоазия ще стигне скоро до въоръжен конфликт с работниците и дребните селяни... Аз трябва да се подготвя за него. Д. Димов, Т, 102. Едра шарка. Разг. Вариола. Лицето му беше черно, издълбано от едра шарка, с малки черни очи. Й. Йовков, ЧКГ, 13. Нашите прадеди са били безпомощни срещу заразните болести. Чумата, едрата шарка, маларията, тифовете били смятани за "божии наказания". С. Славчев, ЖББ, 29. Едър добитък. Домашни животни — коне, магарета, крави, волове, биволи и др. — Оставим ли си по малко имотец и добитъка, всеки ще гледа него и стопанството ще закъса. Свикнали сме, но аз предлагам утре да съберем едрия добитък: — крави, волове, коне... Кр. Григоров, Н, 142. Поникна нова тревица из стърнищата и по овразите. Само овцете и патките я пасяха. Едрият добитък не се задържаше по нея, защото не го засищаше. К. Калчев, ПИЖ, 84. Едър рогат добитък. Преживни домашни животни от семейство кухороги — крава, вол, бивол и др., от които се получава мляко, месо, кожи, кости и др. Задълженията на мъжете [прабългари] били да бъдат войници и да снабдяват рода си с дивеч .. , както и да отглеждат коне, едър рогат добитък. Л. Петров и др., БНК, 16. Вълкът е вреден хищник .. Зиме обаче напада стадата от едър и дребен рогат добитък. П. Петков, СП, 32. Едър план. Спец. Киноснимка, при която отделните обекти са заснети така, че на екрана изглеждат много големи. Редакторът ми поръча едри планове от летящи каменни късове. Направих снимки. Я. Антов, ТВК, 31. Светна екран и Дирак ясно видя своя господар и приятел.. Лос приближи кадъра до най-едър план, роботът съвсем ясно долови, че Алек диша. П. Вежинов, СП, 73.

? В едри щрихи. Книж. В най-общ вид. Това е в едри щрихи сложният процес на проучване и разработване на още по-сложната проблема на териториалното районно планиране. РД, 1959, бр. 268, 2. Едра риба. Разг. Богат човек, който заема важно, видно място в някаква област. Противоп. дребна риба. — Борете се. Вие сте едри риби! Ако стане нещо, ще ви измъкнат под американски щикове, .. А пък аз какво съм! Нищожество, което може да бъде подиграно от всеки американски суперман! О. Василев, Л, 46. Едър кокал имам; с едър кокал съм. Разг. По-масивен скелет (имам), с по-широки и с по-дебели кости (съм). Юношата бе слаб, почти сух, но имаше едър кокал. Й. Радичков, СР, 17.

Списък на думите по буква