ЕКОЛОГ

ЕКОЛОГ, мн. ‑зи, м. 1. Специалист по екология. Работата на орнитолога-еколог не е лесна. Обектите на неговите наблюдения са много подвижни и обикновено не допускат да се приближи до тях човек на желаното разстояние. П, 1978, бр. 1, 14.

2. Защитник на природната среда, на ж?вотните и растенията. За качествена и ефективна рекреация и лесотерапия са необходими комплексните знания и усилия на лекари .., архитекти, социолози и природозощитни дейци — еколози. Е, 1979, бр. 20, 3.

— От гр. οxκος ’дом, къща’ + λόγός ’дума, наука, учение’.

Списък на думите по буква