ЕКСПЕДЍРАНЕ

ЕКСПЕДЍРАНЕ ср. Отгл. същ. от експедирам и от експедирам се. — Трябва да бързаме с експедирането на вестника преди полицията да го конфискува. О. Бояджиев, П, 107. "Независимост" се печаташе в особени тънки екземпляри и се пращаше до абонатите в Княжеството в пликове. Разпространението ѝ бе трудно при тия условия, но тя произвеждаше поради тоя мистериозен и съзаклятнически начин на експедиране още по-силно въздействие върху романтичните умове. С. Радев, ССБ I, 323. Експедирането на пратките се извършва без прекъсване.Дата на експедирането на стоките.

Списък на думите по буква