ЕКСПЕДЍЦИЯ

ЕКСПЕДЍЦИЯ1 ж. 1. Изпращане на кореспонденция, периодични издания, колети и др. пратки до мястото на тяхното назначение. Стараех се да изпълнявам добросъвестно своята работа: връзка с печатници, коректури, експедиция, инкасаторство... Мл. Исаев, Н, 441. Като разбрал, че младежът е интелигентен и образован, господарят му го задължил да помага отначало при експедицията, а сетне при коригирането на в. "Нова епоха". Ив. Богданов, СП, 346.

2. Служба в учреждение, в която се извършва разпределението и изпращането на кореспонденция, периодични издания, колети и др. пратки. Обади се [Ването] с писмо от Перник, намерил си работа в експедицията на хлебозавода. Ст. Стратиев, ПП, 104-105. Колетна експедиция. Пощенска писмовна експедиция. Служителка в експедицията.

3. Помещение, в което се намира тази служба. Веднъж срещнах един от сътрудниците, който се връщаше от гарата с празен куфар — с него занесъл в експедицията новия брой на вестник "Ведрина". ЛФ, 1958, бр. 38, 2. В момента се прави вътрешен асансьор, който ще обслужва всички отделения и етажи, склада и експедицията. ВН, 1960, бр. 2681, 1.

— От лат. expeditio през рус. экспедиция и нем. Expedition.

ЕКСПЕДЍЦИЯ

ЕКСПЕДЍЦИЯ2 ж. 1. Специално организирано пътуване на група лица, обикн. на далечно разстояние, с различна цел — научна, изследователска и др. Опитът, както пишат вестниците, щял да се проведе от специална експедиция далече на север при естествени условия — в ледовете. Ст. Волев, МС, 45. Едва през 1927 г. била организирана първата научна експедиция за изследването на Тунгуския метеорит. К, 1963, бр. 8, 17. Първата океанска експедиция на Колумб започва на 3 август 1492 г. Д. Славчев и др., БМ, 5. Натам [в тропическите райони на Атлантическия океан] бяха отправени няколко научно-промишлени експедиции със задача .. да изучат условията и начините на лова на риба. Д. Богданов, ТА, 5. След осем месеца спасителна експедиция намира палатката на капитан Скот, загиналите и цялото им снаряжение. Е. Николов, А, 6. Ще се организират експедиции за проучване бита и културата в Родопите. НК, 1958, бр. 9, 3. Геоложка експедиция. Археологическа експедиция. Диалектоложка експедиция. Експедиция на фолклористи и етнографи.

2. Събир. Група лица, която участва в такова пътуване. — Нашата експедиция беше от десет души. М. Марчевски, ТС, 42.

3. Военни действия, които се извършват обикн. в отдалечени страни или райони за завладяването на отделен обект (град, район, държава и др.) или за разрешавaнето на военно-политически задачи. Наскоро след Сирийската военна експедиция френските капиталисти предприели прокарването на Суецкия канал. Ист. Х кл, 103. Тая далечна военна експедиция [в Мексико], която струвала огромни средстав и жертви на френския народ, завършила с пълна несполука. Ист. Х кл, 103. Португалците са ся прочули със своите си морски експедиции (военни походи) в ХV и ХVI столетие: тие открили сичките африкански брегове. Ив. Богоров, ВГД (превод), 206. Разказват, че сяка година ставали експедиции вътре в страната от млади спартанци, обръжени с ножове; за да навикнат на кръвоприлитие,

те длъжни били да убиват сичките илоти, които срещнат в един известен час. Н. Михайловски, РВИ (превод), 79.

4. Събир. Въоръжени сили или група лица, която участва в такива военни действия. Каблешковата експедиция беше се върнала безуспешно назад в Копривщица. Ив. Вазов, Съч. ХХIII, 121.

Наказателна експедиция. Полит. Войска или полиция, която се изпраща в райони, обхванати от революционно движение, за разправа с неговите участници и с населението, което им съучаства. Селското движение прераства в селско въстание. Временното правителства праща против селяните наказателни експедиции. Ист. Х кл, 189. Наказателни експедиции [във Виетнам] тъпчели посевите .., чупели плуговете .., та дори и брусовете за точене на брадвите и кинжалите. Ал. Гетман, ВС, 169.

— От лат. expeditio през рус экспедиция и нем. Expedition.

Списък на думите по буква