ЕКСПЀРТ

ЕКСПЀРТ м. 1. Специалист в областта на науката, техниката, изкуствата и др., който се използва за разрешаването на въпроси, изискващи специални знания. Пред българската войска стоеше непревземаемата Одринска крепост, както я смятаха всички военни експерти. Д. Яръмов, БП, 206. Неси вече свободно четеше и смяташе не по-зле от кибернетична машина.. Експертите по математика заявиха със задоволство, че Неси има знания поне колкото един гимназист. П. Вежинов, БГ, 114. Той можел да свири на всички известни нему музикални инструменти, познавал живописта така добре, че го считали за един от най-големите експерти по онова време на картините на старите майстори. К,

1963, кн. 8, 38. Стопански експерти. Търговски експерти. Политически експерти. Технически експерти.

2. Юрид. Вещо лице, което е натоварено от съда или от друго учреждение да се произнесе по определен въпрос във връзка със спорни или трудни за разрешение случаи. — Вее ме и мен нещо вятърът към София. Експерти пусти ни викат по някакво дело. Т. Влайков, БСК III, 271. След три дни от града дойдоха следовател и експерти: те дълго се ровиха из пепелището и единодушно приеха предложението, че машинистът .., не е затворил крана на помпата и под натиска на нафтата тя се е самозадвижила в обратен ход. Х. Русев, ПЗ, 184. — Намерих из книжата на нашата кантора подписа на покойника и с неговия почерк написах чек за дължимата сума. банката изплати чека, но адвокатът се усъмни, експертите откриха подправката и неочаквано двама с хазаина се озовахме в каторгата. П. Бобев, К, 78. Освидетелствуванието на безумните и лудите ся извършва .. от привиканите в съдилището вещи (експерти) лекари. ВП, 93.

Заклет експерт счетоводител. Остар. У нас в периода 1931-1948 г. счетоводител, който контролира финансово-счетоводната дейност на фирма, фабрика, предприятие и под., като е задължен да държи в тайна тяхното финансово положение. Те [новите богаташи] наемаха заклети експерт счетоводители, защото знаеха само четирите аритметични действия и се ползуваха от таблицата за умножението с помощта на десетте си пръсти. Г. Караславов, Т, 3-4. Благой Блажев, заклет експерт счетоводител, седеше до бюрото си. В. Цонев, СбСт, 249.

— От лат. expertus ’опитен’ през нем. Expert.

Списък на думите по буква