ЕКСПЛИКА̀ЦИЯ

ЕКСПЛИКА̀ЦИЯ ж. Спец. 1. Текст, който обяснява значението на условни знаци, символи в карти, планове и др. под. Обяснителният текст под илюстрацията се състои от следните елементи: .. От съдържанието на илюстрацията .. От експликацията (означението на подробностите в илюстрацията). Г. Върбанов и др., НТ, 59-60.

2. Разш. Обяснение, разяснение.

3. Режисьорски писмен творчески план за постановка на драматичен спектакъл, филм,

опера, балет и др. под. Ето извадки от авторската експликация, които отразяват вярно състоянието на филма. НК, 1958, бр. 13, 1.

— От лат. explicatio ’обяснение, разяснение’.

Списък на думите по буква