ЕКСПОЗЍЦИЯ

ЕКСПОЗЍЦИЯ ж. 1. Събир. В музеи, на изложби и др. — подредени в определена система предмети, картини и др., изложени за наблюдение. Змията прибрахме за експозицията на музея. В. Бешовски и др., ЕП, 22. Новата ботаническа градина .. ще заема 700 декара.. Асфалтови алеи ще водят посетителите към специалните експозиции от наши и екзотични растения. ВН, 1964, бр. 4113, 4. Документална експозиция. Експозиция в националната художествена галерия. Музейна експозиция.

2. Финанс. Капиталово вложение в предприятие, отрасъл и др. под формата на акции или отпуснати кредити. Мярката [поставяне на банката под надзор] е взета заради значителната експозиция на банката в турски държавни ценни книжа. 24 часа, 2000, бр. 333, 9. Банката ["Демирбанк" — България] е високоликвидна.. и няма рискови експозиции в Турция. 24 часа, 2000, бр. 333, 9. Германия има най-голяма относителна експозиция като кредитор на Русия.

3. Литер. Встъпителна част на литературно произведение, в която се характеризират

обстановката, обстоятелствата и отношенията между героите, предшестващи началото на действието, на сюжетното развитие. До срещата на Инсаров с Елена всички описания, сцени, авторски характеристики представляват широко разгърната експозиция на романа. Лит. Х кл, 43. Експозицията в драмата е встъпление и подготовка за драматическо действие. В нея се разкриват отношенията между лицата. Христом. VIII кл, 266. Това действие [първо] е една необходима експозиция, живописен пролог към сложната галерия от образи и взаимоотношения в пиесата "Варвари". ЛФ, 1958, бр. 17, 3. Експозиция на повест.

4. Муз. Първа част на соната или фуга, която съдържа основните теми на произведението.

5. Фотогр. Количество осветление, което получава фотоматериалът при снимане, копиране и др. Снимките са направени върху специална 35-милиметрова фотолента с автоматично изменение на експозицията. ВН, 1959, бр. 2544, 1. // Времето, през което обективът на фотоапарата при снимане остава открит. При фотографиране на небесно тяло може да се прилагат по-къси експозиции (време на снимане), отколкото при използуване на обикновената фотоплака. ВН, 1960, бр. 2654, 4.

6. Спец. Положение на дадено място спрямо страните, посоките на света; изложение. За да бъде картината по-пълна, режимът на слънчевата радиация.. трябва да се изследва и с оглед на продължителността на слънчевото греене.., както и с оглед на изложението (експозицията) на дадено място. Пр, 1952, кн. 6, 52. Склон с южна експозиция. Място със северна експозиция.

— От лат. expositio през фр. exposition или нем. Exposition.

Списък на думите по буква