ЕКСТЕРНА̀Т

ЕКСТЕРНА̀Т м. Книж. 1. Учебно заведение, в което екстернантите полагат изпити.

2. Система за завършване на средно или висше учебно заведение чрез самостоятелна подготовка на кандидата и полагане на изпити без задължително посещаване курса на обучение. От 1952 г. у нас се въвежда екстернат за основни, средни училища и вузове без откъсване от производството.

— От лат. externus 'външен' през фр. externat.

Списък на думите по буква