ЕКСТРАПОЛА̀ЦИЯ

ЕКСТРАПОЛА̀ЦИЯ ж. 1. Книж. Научен метод, при който изводите, валидни за едно явление, се прилагат и спрямо сходни на него явления, които не са обект на пряко наблюдение и проучване; екстраполиране.

2. Мат. Метод за изчисляване стойностите на крайни членове на един ред чрез отчитане на вече известни стойности на средни членове на този ред, който се използва в статистиката.

— Фр. extrapolation.

Списък на думите по буква