ЕКСТРЀМУМ

ЕКСТРЀМУМ м. Мат. Най-голямото и най-малко значение на величините. Примерите, които ще разгледаме, по същество представляват задачи, в които ще търсим екстремуми на някакви величини. Матем., 1966, кн. 3, 12. Възможно е една функция в даден интервал да има не само един или два максимума или минимума .. Понякога ще си служим с термина екстремум като общо наименование на максимум и минимум. Алг. ХI кл, 58.

— От лат. exstremum ’най-крайно’.

Списък на думите по буква