ЕЛЕКТРЍЧЕСТВО

ЕЛЕКТРЍЧЕСТВО, мн. няма, ср. 1. Вид енергия, получавана от движението на заредени атомни частици — електрони, позитрони, протони и др., характеризираща се със специфични прояви и закономерности; електрическа енергия. Топлината е също един вид енергия. Други видове енергия са светлината, електричеството, механичната енергия. Хим. VII кл, 15. А според електрохимичната теория на Берцелиус само атомите, които са натоварени с разноименно електричество, се свързват в молекули. Б. Илиева, КХСН, 77. Когато елементите се съединяват и образуват сложни вещества, тяхната химична енергия се превръща в други видове енергия (топлина, светлина, електричество), които се освобождават и могат да извършват работа. Хим. VII кл, 43.

2. Съвкупност от явления, които се дължат на електрическата енергия и свързаните с нея електрически заряди, електромагнитно поле и др. — Може — съгласи се колебливо Ладунка, — ама мене си ме е страх. Когато гърми, тебе не те ли е страх? — Защо? Нали зная, че в облаците има атмосферно електричество и затова гърми. В. Ченков, СНД, 22-23. Още като изправихме гегите си,.., зачухме едно странно бръмчене.. Другарят ми — електротехник по специалност, обясни, че имаме работа с едно интензивно излъчване на електричество посредством гегите. П. Делирадев, В, 264. ● Обр. Един дъжд обидни думи полетя въз оратора. Той, толкова горещ, колкото и язвителен, отговори с такива. Атмосферата се напълни с електричество. Ив. Вазов, Съч. Х, 74. В атмосферата на тая бедна кръчмица се чувствува някакво тежко напрежение, злото електричество на омразата и на тъмната човешка мисъл. Св. Минков, ДА, 25.

3. Дял от физиката, който изучава особеностите и проявите на тази енергия. // Тази наука като учебна дисциплина. Видяхме няколко класни стаи, в които стават вечерни и неделни преподавания по разни предмети:.., елементарна математика, електричество, механическо чертане, стенография,.. и други. Ал. Константинов, БПр, кн. 5, 63. // Учебник по този предмет.

4. Тази енергия, използвана в индустрията, транспорта, селското стопанство и бита — за осветление, отопление, като двигател и др. Сега работниците живеят в широки слънчеви помещения. Техните квартири са снабдени с електричество, отопление, бани. Н. Фурнаджиев, МП, 42. Нима гражданите са по-честити [от селяните] само затуй, че живеят в планирани градове, с електричество и хвърчащи върху тях автомобили? Г. Стаматов, Разк. II, 157. С въвеждането на електричеството в София се написва първата страница на летописите за възникване и развитие на електрификацията в България. ВН, 1960, бр. 2866, 2. С три електрически стълба си прекарахме електричество, за да вършеем нощем. ОФ, 1950, бр. 1827, 4. // Стесн. Осветление, светлина, осъществено с такава енергия. След известно време във всички наши села ще светне електричество. Цв. Ангелов, ЧД, 246. Сега вече можех спокойно да разгледам стаята си. Тя беше чудесно обзаведена... Най-напред, щом запалих електричеството, първото нещо, което ми привлече вниманието, беше здраво пригвозденият на стената над електрическия ключ ясно отпечатан ценоразпис. Г. Белев, КВА, 70-71. Преди да си легне, Снежа се сети, че по география нищо не е учила.. Тя изгаси електричеството, взе изпод възглавницата си две щипки за коса и ги закрепи на къдриците си над челото. Л. Галина, Л, 28. През нощта [бандитите] те палеха електричество само в банята, там работеха нощем и с радиопредавателя. П. Вежинов, СО, 138.

◊ Контактно (галванично) електричество. Физ. Електродвижеща сила, която възниква, когато два проводника от различен материал, напр. метал и течност или газ, се намират в контакт един с друг. С това Галвани става откривател на биоелектричеството, както преди, макар и несъзнателно, става откривател на контактното електричество, което е наречено в негова чест галванично. Г. Дечев, Б, 8. Отрицателно електричество. Физ. Поток от увеличен

брой електрони, който се получава изкуствено, напр. като се натрие ебонитова пръчка с вълнен плат. Електроните са носители на отрицателно електричество. Вл. Андреев, АЕ, 5. Понеже двата вида електричество имат противоположни действия, американският физик Франклин (1797 г.) ги нарекъл положително и отрицателно електричество. Физ. VIII кл, 1965, 13. Положително електричество. Физ. Поток от позитрони и протони с недостиг на електрони, който се получава изкуствено, напр. като се натрие стъклена пръчка с копринен плат. Количеството положително електричество на протоните в ядрото точно съответствува на количеството отрицателно електричество на електроните, така че те взаимно се неутрализират и атомът в спокойно състояние е електрически неутрален. Вл. Андреев, АЕ, 5. Изследванията върху каналните лъчи установили, че те са образувани от материални частички,.. От тия проучвания било извадено заключението, че каналните лъчи са образувани от бързо летящи атоми, натоварени с положително електричество, т.е. от йони. Хим. VII кл, 1950, 29. Статично електричество. Физ. Електрически товар (положителен или отрицателен), който се намира в покой.

— Рус. электричество.

Списък на думите по буква