ЕЛЕКТРОАГРЕГА̀Т

ЕЛЕКТРОАГРЕГА̀Т м. Техн. Комплексна машина от задвижващ двигател (обикн. с вътрешно горене) и генератор за произвеждане на прав или променлив ток. Често пъти проучвателната бригада извършва своята работа с помощта на сравнително големи машини и механизми — сонди, електроагрегати,.. и др. Хр. Марков и др., ТБ, 210. Нашата дърводобивна промишленост притежава вече значителен брой и най-разнообразни горскопроизводствени машини (моторни триони,.., електроагрегати с малки мощности, мотоциклети и др.). Ст. Михайлов и др., ГМ, 375. Подвижни електроагрегати от 1000-2500 киловата ще доставят електрическа енергия за помпите, които ще черпят вода от Дунава. ОФ, 1950, бр. 1761, 2.

Списък на думите по буква