ЕЛЕКТРОАКУ̀СТИКА

ЕЛЕКТРОАКУ̀СТИКА, мн. няма, ж. Техн. 1. Дял от науката и техниката, който се занимава с превръщането на звуковата енергия в електрическа и обратно. Въпросите за приемане и излъчване, записване и възпроизвеждане на звука, съставят един от най-обширните приложни отдели на акустиката, наречен електроакустика. Физ. Х кл, 32. Развиват се различни отдели на акустиката — електроакустика, архитектурна акустика и др. Физ. Х кл, 33.

2. Събир. Електрически уреди, устройства и апарати, които служат за приемане на звука. Перспективни за България ще бъдат производствата на съобщителна апаратура, на навигационни уреди, на апарати за визуално наблюдение, на електроакустика. К, 1970, кн. 6, 8.

Списък на думите по буква