ЕЛЕКТРОВЛАГОМЀР

ЕЛЕКТРОВЛАГОМЀР м. Техн. Уред за установяване на количеството влага в различни материали (прежда, хартия, дървесина и др.) чрез измерване на електропроводимостта им, която в известни граници е пропорционална на влажността им. В централния научно-изследователски институт за механическа обработка на дървесината е построен нов уред, който позволява в продължение на една минута да се определи влажността на частите от всякакъв вид дървесина. Уредът е наречен електровлагомер; неговото устройство е основано на принципа, че елктропроводността на дървесината зависи от нейната влажност. ВН, 1953, бр. 303, 4.

Списък на думите по буква